[1]
บุญนันท์ จ., จันทนยิ่งยง จ., พิมลศานติ์ ร., อัศวมงคลกุล อ., and บุญนุช ช., “การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ”, TJNC, vol. 27, no. 4, pp. 123–137, Jan. 2013.