[1]
นิลมานัต ก., มัชฌิม เ., มานะสุรการ จ., คงสุวรรณ ว., มีสุนทร ก., and พรหมพาหกุล ช., “การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context”, TJNC, vol. 31, no. 3, pp. 37–52, Oct. 2016.