[1]
สิริคุตจตุพรก., วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients”, TJNC, vol. 32, no. 1, pp. 81-93, Jun. 2017.