[1]
ดวงจันทร์น.-, วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน., “ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”, TJNC, vol. 32, no. 2, pp. 65-78, Aug. 2017.