[1]
นิลมานัต ก., นาคะ ข., คงอินทร์ ว., แซ่จิว เ., ไชยลังกา พ., and บุญพัฒน์ ป., “ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, TJNC, vol. 28, no. 1, pp. 75–84, Jun. 2013.