[1]
นิ่มทัศนศิริ อ., ฉายพุทธ ป., โตสิงห์ อ., and สนั่นศิลป์ ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง”, TJNC, vol. 28, no. 1, pp. 111–123, Jun. 2013.