[1]
บุญเชียง ว., เตือนราษฎร์ ว., ฟองแก้ว ว., and กลั่นกลิ่น พ., “ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ”, TJNC, vol. 28, no. 1, pp. 124–137, Jun. 2013.