[1]
วาณิชย์กุล น., พึ่งผาสุก ส., ต่อสกุลแก้ว ท., and อุทริยะประสิทธิ์ เ., “ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง”, J Thai Nurse midwife Counc, vol. 32, no. 2, pp. 111–125, Aug. 2017.