เกษมกิจวัฒนา ส. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, Sept. 2013, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11638.