ขุมทอง น., พาหุวัฒนกร ว., เสรีเสถียร เ., and อยู่สำราญ ฉ. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 2, Sept. 2013, pp. 88-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650.