หมื่นรังษี จ., ธงชัย ฉ., and สำราญญาติ ม. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 2, Sept. 2013, pp. 30-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651.