พิมพาสารป., วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน. “Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults With Heart Failure”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 33, no. 1, June 2018, pp. 103-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/118865.