กาศทิพย์ ท., มั่นคง ส., and มาลาธรรม พ. “Health Status of Older Adults With Cognitive Impairment”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 34, no. 1, Feb. 2019, pp. 104-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/150960.