แก้วเต็ม ย. “กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 3, Jan. 2014, pp. 5-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738.