สังขมุณีจินดา ก., นิลมานัต ก., and กิจรุ่งโรจน์ ล. “มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 3, Jan. 2014, pp. 32-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744.