ชอบการไร่ส., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ., and วรรธนอภิสิทธิ์ธ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 28, no. 3, 1, pp. 68-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749.