ธงชัย ฉ., and หนุเจริญกุล ส. “ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 3, Jan. 2014, pp. 80-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750.