ศรีวิชัย เ., ฝึกฝน ก., and ปินใจ พ. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 3, Jan. 2014, pp. 95-107, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751.