สวัสดิพานิช น., and อภัยจิรรัตน์ จ. “สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 3, Jan. 2014, pp. 123-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753.