สวมชัยภูมิ ก., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and มั่นสมบูรณ์ อ. “Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 34, no. 4, Oct. 2019, pp. 34-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192.