นิลมานัต ก., อุดชุมพิสัย ม., พจมานพงศ์ ภ., and นิยมไทย น. “Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 34, no. 2, Apr. 2019, pp. 76-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752.