ลี้ฮั่วฮวด จ., พาหุวัฒนกร ว., and เสรีเสถียร เ. “ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 4, Dec. 2013, pp. 5-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980.