สะมาแอ น., นิลมานัต ก., and คงสุวรรณ ว. “ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 28, no. 4, Dec. 2013, pp. 31-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998.