ศรรักษ์ ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and แก้วโรจน์ ก. “Factors Predicting Trauma Patients’ Discharge Destinations”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 34, no. 3, June 2019, pp. 105-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173389.