หาสาสน์ศรี น., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and ริยาพันธ์ ศ. “Factors Predicting Shock in Emergency Patients”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 34, no. 3, June 2019, pp. 60-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801.