บุญเลอร์เ., ประสบกิตติคุณท., and แสงเพิ่มพ. “Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 34, no. 3, June 2019, pp. 91-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/183217.