ไทยประดิษฐ์ ส., แซ่เซี้ย ว., and ฐานิวัฒนานนท์ เ. “ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 1, Mar. 2014, pp. 43-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617.