ธนอมรพงศ์ ช., กิมปี ส., ฉายพุทธ ป., วงษ์คงคำ เ., and เกษกุล ภ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 1, Mar. 2014, pp. 67-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621.