กิจศรีไพศาลศ., and พันธุ์กสิกรป. “Glaucoma Patients’ Adherence to Therapy: Qualitative Research”. Thai Journal of Nursing Council, Vol. 34, no. 4, Oct. 2019, pp. 19-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/190823.