ศรีวิทะ เ., and ธงชัย ฉ. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 29, no. 2, Aug. 2014, pp. 86-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121.