เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., and เอี่ยมรักษา ส. “การตรวจเต้านมในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 15, no. 1, Aug. 2012, p. 55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229.