ทรายทอง ธ., ปุญญโสพรรณ อ., and นาคะ ข. “ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 19, no. 2, Aug. 2012, p. 39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239.