อรัญดร ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., and โพธิโกสุม ไ. “ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 20, no. 2, Aug. 2012, p. 44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244.