ธงชัย ฉ. “การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 20, no. 2, Aug. 2012, p. 63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245.