เกษมกิจวัฒนา ส. “บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247.