ธงชัย ฉ. “การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249.