หนูคง อ. “การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250.