สมใจ อ., เกยุรานนท์ พ., and สิงห์ช่างชัย เ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251.