มโนการ ช., and อ่วมตานี อ. “การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252.