ส่งวัฒนา ป., and พุทธรัตน์ อ. “ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253.