ฉายพุทธ ป. “วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254.