สุวรรณโณ จ., and สุวรรณโณ จ. “ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 2, Aug. 2012, p. 99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255.