เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., and เอี่ยมรักษา ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 14, no. 3, Aug. 2012, p. 24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275.