ตะบูนพงศ์ ส., and บาลทิพย์ ข. “ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 14, no. 3, Aug. 2012, p. 51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277.