ส่งวัฒนา ป., คงอินทร์ ว., and ฐานิวัฒนานนท์ เ. “ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 15, no. 2, Aug. 2012, p. 12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297.