เสงี่ยม เ., and สินธุ ศ. “โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 15, no. 2, Aug. 2012, p. 66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301.