นิลมานัต ก., ไชยลังกา พ., and เชื้อประไพศิลป์ อ. “การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 15, no. 3, Aug. 2012, p. 30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306.