หนุเจริญกุล ส. “สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 16, no. 1, Aug. 2012, p. 1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321.