บาลทิพย์ ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., and ไชยลังกา พ. “ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 16, no. 1, Aug. 2012, p. 39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324.