มิตกิตติ ร., วัชรินทร์ยานน์ ก., and แดงเปี่ยม ช. “ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10”. Thai Journal of Nursing Council, vol. 16, no. 2, Aug. 2012, p. 37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332.